• Akadálymentes nézet

Szabályzat

A Városi Könyvtár Használati Szabályzata

 

1. A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.

2. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg e következő alapszolgáltatások:a) könyvtárlátogatás,b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helyben használata (földszinti hírlapolvasó),

c) az állományfeltáró eszközök használata,

d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

3. A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az adatait beiratkozási díj megfizetése nélkül regisztrálja.

4. A felsorolt ingyenes szolgáltatásokon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vagy napijegy megváltásával vehetők igénybe. A beiratkozásért, a napijegyért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díjat, napidíjat kell fizetni.  Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek, valamint a könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok.

5. A könyvtárhasználónak a regisztráláskor és a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy diákigazolványának száma.  Ezen adatok hitelességét személyi igazolvánnyal vagy diákigazolvánnyal kell igazolni.A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.
Az  olvasójegy személyre szóló, át nem ruházható.
A beiratkozás mindig az aktuális tárgyévre vonatkozik.

6. A könyvek kölcsönzésének ideje 4 hét. Egy alkalommal maximum 6 db könyv kölcsönözhető. Egy dokumentum két alkalommal hosszabbítható meg.

         A folyóiratok kölcsönzési határideje 3 nap. Egy alkalommal összesen 3 db folyóirat
         kölcsönözhető, a kölcsönzés időtartama nem hosszabbítható meg.
         A műsoros hangkazetta , videokazetta, CD, DVD  kölcsönzési ideje 3 nap.

A dokumentumokat határidőn belül kell visszahozni, a késedelmes olvasók késedelmi   
díjat fizetnek mindig az aktuális díjtételek alapján.

A könyvtár megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve  
a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi.
 

7. Napijegy váltása lehetővé teszi az Olvasóterem, a Folyóiratolvasó, a Zenei- és helyismereti gyűjtemény dokumentumainak helyben történő használatát, valamint a számítógép- és internethasználatát.

8. A helyben használt dokumentumokat hétvégére meghatározott díj megfizetése ellenében lehet kikölcsönözni beiratkozott olvasóinknak.Amennyiben a megadott időpontban nem hozza vissza a dokumentumot, ideiglenesen vagy véglegesen eltiltható ennek a szolgáltatásnak az igénybevételétől.

9. Amennyiben az olvasó által keresett dokumentum kölcsönzés alatt áll, az  előjegyezhető. Ha a  kért mű nincs meg  a könyvtár állományában, akkor az olvasó könyvtárközi kölcsönzést kérhet. A szolgáltatás igénybevételének díját az érvényben lévő „Használati szabályzat” tartalmazza.

10. A könyvtári dokumentumok, a bennük elhelyezett vonalkód, az olvasójegy megrongálása esetén a könyvtárhasználó a megállapított díjtételek alapján köteles kártérítést fizetni. Ha az olvasó az általa kikölcsönzött dokumentumot elveszítette, köteles gondoskodni a dokumentum pótlásáról, ha ez nem lehetséges, akkor a könyvtár által meghatározott díjat kell megtéríteni.

11. Az internet- és a számítógép használatára vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza.

12. A könyvtár használatakor a kabátot és a táskát a ruhatárban kell elhelyezni.

 

 

 


Számítógép használatára vonatkozó szabályok:

 

A tiszavasvári Városi Könyvtárban a számítógépeket az Internet- , a Felnőtt-, a Gyermek Részlegben, a Zenei és Helyismereti Gyűjteményben valamint az Olvasóteremben lehet igénybe venni. Használatuk minden esetben regisztrációhoz kötött.

A beiratkozott olvasók részére nyitva tartási időben hétköznaponként 9.00-11.45-ig valamint 12.30-16.45-ig, szombatonként 8.00-11.45-ig napi fél óra internet- és számítógéphasználat ingyenes, minden további megkezdett fél óra az érvényes díjtételek szerint fizetendő.

Nem könyvtári tagok részére a regisztráció után internethasználati díj fizetése kötelező a használati szabályzat díjtételének figyelembe vételével.

A számítógépen a következő szolgáltatások vehetők igénybe.

-        internetelérés,

-        elektronikus levelezés,

-        szövegszerkesztés,

-        táblázatkezelés,

-        prezentációkészítés,

-        multimédia használata,

-        CD/DVD-ROM-ok használata (külön kérés alapján)

-        nyomtatás (külön kérés alapján, térítés ellenében)

-        adatmentés különböző adathordozókra (külön kérés alapján).

A hálózat zavartalan működése érdekében, s azért, hogy a szolgáltatásokat mindenki egyenlő eséllyel tudja igénybe venni, szükséges a következő szabályok betartása:

Könyvtárunkban a számítógépek használata díjtalan egy félórára az érvényes olvasójeggyel, beiratkozással rendelkező olvasók számára.
A számítógéphasználatot a regisztráció után lehet megkezdeni.
A könyvtári tag minden alkalommal fél órára ingyen használhatja számítógépét. A géphasználati idő meghosszabbítható térítési díj fizetése ellenében.
A számítógépek be- és kikapcsolását, valamint a külön igényelt alkalmazások indítását csak a könyvtárosok végezhetik.
A számítógépekre tilos magánjellegű programokat, játékokat telepíteni.
Óvjunk mindenkit a vírusoktól! Ennek érdekében saját adathordozó használata csak a könyvtáros engedélyével vehető igénybe.
A dokumentumok nyomtatását csak a könyvtáros végezheti, az érvényben lévő díjtételek alapján térítés ellenében vehető igénybe.
A számítógépben vagy a programban kárt okozó felhasználó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A számítógépek használata során tilos az alábbi tevékenységek folytatása:

A számítógépek beállításainak módosítása,
az érvényben lévő törvényekbe ütköző cselekmények végzése,
mások személyiségi jogainak megsértése,
másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységet sértő, másokat zaklató tevékenység (pl.: pornográf anyagok használata, közzététele, kéretlen levelek stb.)
szerzői jogok megsértése,
tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység,
a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton történő adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítésére irányuló tevékenység,
a hálózati erőforrások magáncélra történő túlzott mértékű használata (pl. letöltések).

A szabályzat megsértésének gyanúja esetén a rendszergazda letilthatja a használatot. A szabályzat szándékos és durva megsértésének következménye a számítógép- és internethasználatból való ideiglenes és végleges kizárás. A szabályzat megsértése visszakereshető a bekövetkezett károkért az elkövető személyesen felelőségre vonható.

 

Tiszavasvári, 2011. január 5.

 

           Kulcsár Lászlóné

           könyvtárvezető